تایمر ابیاری دو منظوره

تایمر ابیاری دو کاره
2020/08/05 بدون نظر شیرفلکه
تایمر ابیاری و تایمر مه پاش قبل از اینکه بدونید تایمر های دوکاره چیست باید بدانید که کاربرد تایمر چیست ؟تایمر های برای کاهش دخالت انسان در رابطه با قطع و وصل شدن اب برای ابیاری است این تایمر اجازه میدهد بدون استفاده از نیرون انسان و دخالت ان ...
ادامه مطلب
09358331725 کارشناس